جان-مریم


کنسرت محمد نوری
جان مریم چشماتو وا کن . . سری بالا کن . . دراومد خورشید . . شد هوا سفید  . . وقت اون رسید . . که بریم به صحرا . . وای نازنین مریم

0